Scara-Classify Objects on Dynamic Conveyor

Nhiệm vụ chính của các thiết bị như sau:

Hình 1: Cấu trúc hệ thống điều khiển

Hình 2: Mô hình hệ thống điều khiển

Hình 3: Giao diện phẩn mềm điều khiển

Phân loại theo màu sắc và hình dạng:

Đối tượng vật, số lượng và mày sắc:

Điều kiện làm việc:

Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Phân loại dựa vào đặc trưng của đối tượng:

Xem video tại: