Hình 1: Giải thuật Navigation

 

Hình 2: VIAM-NAVI, sản phẩm hoàn thiện

Thông số kỹ thuật (Specifications):

Xem video tại: