Hình 1: KIAL-CROV

Thông số kỹ thuật (Specifications):

1) Chế độ hoạt động: Bằng tay và tự hành

2) Nhiệm vụ:

Hình 2: KIAL-CROV, sản phẩm hoàn chỉnh

 

Hình 3: KIAL-CROV, thực nghiệm

Xem video tại :