Thông số kỹ thuật (Specifications):

Nhiệm vụ:

Xem video tại:

Figure2: KIAL-UDB, finished products